Sgàilean Ùr

Chaidh An Sgàilean Ùr stèidheachadh ann an 2008 le Sealladh* airson cothrom a thoirt do dh' òigridh na filmeachan aca fhèin a dhèanamh, agus eòlas a chur air a h-uile sgil co-cheangailte ris an obair le taic bho diofar phroifeiseantaich.

Tha Lasair air a bhith an sàs bhon toiseach tòiseachaidh is iad air ceithir fiolmaichean a dhèanmah:

* Airson tuilleadh fiosrachaidh mun phròiseact,
  thèidibh gu làrach-lìn Sealladh:

Bob am Bòcan
'S Math an Airidh
Bob am Bòcan
Bidh Buail Oirbh
Cairdean Coille
Bidh Buail Oirbh
'S Math an Airidh
Cairdean Coille